FUNDACJA ,,WARSZAWA WALCZY 1939-1945’

Zinicjatywą powołania Fundacji wystąpiły środowisk kombatanckie Warszawy w dniu 21 września 1987 roku na posiedzeniuzorganizowanym przez Warszawską Radę PRON i społeczny komitet „WystawaWarszawa Walczy 1939-1945”. Fundacja ,,Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”zastąpiła działający wcześniej wspomniany komitet, który zapisał się pierwszą na tak dużą skalę wystawą dokumentalną pt. „63 dni”, zorganizowaną w 1982 roku w 38 rocznicę Powstania Warszawskiego w starych zakładach Norblina przy ul.Żelaznej w Warszawie. Powodzenie tej wystawy dowiodło, jak potrzebna była ta inicjatywa i jak wielkie jest społeczne zainteresowanie dramatyczną historią i bohaterstwem żołnierzy i mieszkańców w obronie naszej stolicy w II wojnie światowej. W dniu 18 grudnia 1987 roku podpisany został akt notarialny o ustanowieniu Fundacji – Fundatorem został Lucjan Pracki.

W skład władz statutowych Fundacji weszli działacze organizacji kombatanckich, byli żołnierze. Na pierwszego prezesa Zarządu Fundacji powołany został Jacek Zdrojewski. Nadzór nad Fundacją sprawowała Rada Fundacji, której przewodniczył prof. Jerzy Ozdowski wicemarszałek Sejmu. W dniu 5 marca 1988 roku postanowieniem Sądu dla Warszawy –Pragi dokonano wpisu w Rejestrze Fundacji pod nr 46 – Fundacja uzyskała osobowość prawną. W dniu 31 sierpnia 1990 roku, po rezygnacji Jacka Zdrojewskiego, na prezesa Zarządu Fundacji wybrany został Jerzy Młokosiewicz – prezes Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej"Baszta" i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych . Po jego tragicznej śmierci w 1995 roku na prezesa Zarządu Fundacji wybrany został nowy prezes Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej"Baszta" i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych Wojciech Militz.

17 grudnia 2003 roku, po rezygnacji Edmunda Baranowskiego- wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich z funkcji przewodniczącego Rady Fundacji, na przewodniczącego Rady powołany został Wojciech Militz, a na prezesaZarządu Fundacji wybrany został Czesław K. Solnicki.

W listopadzie 2003 roku dokonano uzupełnienia celów statutowych Fundacjii zmiany nazwy na Fundacja ,, Warszawa Walczy 1939-1945”. Do najważniejszych celów działania Fundacji należą:

kształtowanie postaw patriotycznych poprzez podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju;

dokumentowanie i popularyzacja tradycji czynu zbrojnego w obronie stolicy Polski – Warszawy w II wojnie światowej, wspieranie działań wychowawczych w tym zakresie, zwłaszcza wśród młodzieży;

prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej i wychowawczej.

Na dorobek Fundacji składają się m. in.:

coroczne wystawy o tematyce walk w obronie Warszawy, organizowane samodzielne lub we współpracy z muzeami, placówkami naukowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami kombatanckimi, m.in. wystawa w starej Gazowni na Woli z okazji 44. rocznicy Powstania Warszawskiego i 45. rocznicy w Getcie Warszawskim, centralna wystawa w Pałacu Krasińskich z okazji 50. rocznicy Powstania Warszawskiego, wystawa planszowa ,,Warszawa lat wojny i okupacji 1939-1945” otwarta w Pałacu Lubomirskich przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z okazji 55. rocznicy Powstania Warszawskiego i 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która w kolejnych latach eksponowana była 5-krotnie w Warszawie oraz 46 innych miastach Polski /od Zakopanego, Krakowa, Wrocławia, Rzeszowa po Szczecin, Gdynię, Olsztyn/.

wydawnictwa i publikacje, m.in.: wydanie wspólnie z wydawnictwami Bellona S. A.i Ars Print6-tomowej Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Encyklopedia,pod redakcjąAndrzeja K. Kunerta i Piotra Rozwadowskiego, uwzględnia najnowsze wyniki badań naukowych jak i relacje uczestników zdarzeń, współtworzone przez wielu wybitnych historyków, w tym żołnierzy Powstania Warszawskiego. Publikacja zawiera, obok materiałów encyklopedycznych, dokumentacyjnych i ikonograficznych, ponad 48 tysięcy biogramów żołnierzy- uczestników Powstania Warszawskiego. Ukierunkowanie i nadzór merytoryczny nad wydaniem WIEPW sprawowała Rada Naukowa w skład której wchodzili profesorowie: Andrzej Ajnenkiel, Władysław Bartoszewski, Marian M. Drozdowski, Aleksander Gieysztor,Ryszard Kiersnowski, Jerzy Kłoczowski, Henryk Samsonowicz, Janusz Tazbir, wydanie publikacji z serii wydawniczejpt. ,,Warszawskie Termopile”, dokumentujących i popularyzujących wysiłek zbrojny żołnierzy i mieszkańców Warszawy w walkach o swoją stolicę w latach 1939-1945. Do 2016 roku wydano 41 książek ukazujących różnorakie aspekty dowodzenia, walki, konspiracji i funkcjonowania wybranych sfer życia w okupowanym mieście, pomoc w wydaniu albumu Eugeniusza Ajewskiego,,Mokotówwalczy 1944” i albumu Stanisława Kopfa ,,Sześćdziesiąt trzy dni”.

cykliczne konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej ,,Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”, organizowane wspólnie z Muzeum Niepodległości i Muzeum Powstania Warszawskiego. W sześciu edycjach organizowanych z okazji rocznic dla uczczenia bohaterstwa żołnierzy i mieszkańców Warszawy w walce o wyzwolenie naszej stolicy udział wzięło ponad 4 tysiące uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, nagrodzono i wyróżniono ponad 300 prac oraz wydano sześć albumów nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Fundacja ustanowiła medal i dyplom honorowy ,,Za upamiętnianie walk o Warszawę 1939-1945” z grawerowanymi personaliami, które nadano 137 osobom i instytucjom oraz medal ,,Za zasługi dla Fundacji Warszawa Walczy 1939-1945”, którym uhonorowano 35 osób.

Cele i zadania realizowane są przez Zarząd Fundacji w składzie: Czesław K .Solnicki – prezes, Jan Kuczko – wiceprezesi, Andrzej Szewczyk - członek zarządu.

Nadzór nad działalnością sprawuje Rada Fundacji pod przewodnictwem Wojciecha Militza w składzie: Eugeniusz Tyrajski – wiceprzewodniczący, Józef Koleśnicki, Krzysztof Komorowski, Janusz Okoń – członkowie.

Działalność fundacji znacząco wpisuje się do inicjatyw obywatelskich służących popularyzacji historii walki narodu polskiego w obronie swojej stolicy Warszawy w II wojnie światowej orazdokumentowaniu i upamiętnianiu tradycji czynu zbrojnego w obronie wolności naszej ojczyzny. W działalności tej Fundacja spotyka się z dużą życzliwością i pomocą społeczną, co stwarza sprzyjający grunt do realizacji celów statutowych.

Podziękowanie za działalność Fundacji wpopularyzacji najważniejszych wydarzeń naszej XX- wiecznej historii przekazał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

Za całokształt działalności Fundacja była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, w tym: medalem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ,,Za zasługi w upamiętnianiu tradycji polskich walk i męczeństwa”, medalem Prezydenta Warszawy ,,IV Wieki Stołeczności Warszawy”, nagrodą Porozumienia Wydawców Książki Historycznej KLIO I stopnia za wybitny wkład w popularyzację historii oraz wieloma innymi nagrodami i dyplomami.